Gwarancje i Reklamacje

Wszystkie produkty w sklepie internetowym limit24.pl są fabrycznie nowe i posiadają 12-miesięczną gwarancję producenta. W związku z tym, uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. 
Udzielenie gwarancji przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia wobec firmy Delmet Sp. J. roszczeń z tytułu rękojmi lub z tytułu niezgodności towaru z umową.

Niezgodność towaru z umową

Niezgodność towaru z umową to tryb odpowiedzialności sprzedawcy regulowany przez Ustawę z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, przysługujący Klientom będącym osobą fizyczną, dokonującym zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przysługuje Państwu prawo do złożenia reklamacji w firmie Delmet Sp. J. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.

Rękojmia

Rękojmia za wady to tryb odpowiedzialności sprzedawcy uregulowany w ustawie z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny. Z tego trybu mogą skorzystać Klienci, którzy dokonali zakupu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. 

Pamiętaj

Odbierając przesyłkę z zamówieniem, prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia opakowania sugerujemy rozpakowanie przesyłki w obecności kuriera i sprawdzenie, czy towar jest nieuszkodzony oraz kompletny. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru lub niekompletności przesyłki sugerujemy sporządzenie, w obecności kuriera protokołu szkody, co może ułatwić ustalenie przyczyny uszkodzenia towaru lub niekompletności dostawy.

Platforma ODR

Będąc Konsumentem możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet.

Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę. 
Łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr

Szczegółowe warunki gwarancji

1. Sprzedawca udziela Kupującemu 12 miesięcznej gwarancji na sprzedane towary oraz 6 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi (naprawy pogwarancyjne, usługi kalibracyjne). Gwarancja zaczyna obowiązywać z momentem wystawienia faktury vat za towar dostarczony klientowi. Ogólne warunki umów sprzedaży w zakresie gwarancji nie mają zastosowania do towarów, dla których gwarancji udziela producent. W takim przypadku warunki gwarancji określa karta gwarancyjna dołączona do towaru. 

2. Towar, który nosi znamiona nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania oraz towar uszkodzony mechanicznie nie podlega gwarancji.

3. Kupujący jest zobowiązany dokonać niezwłocznie odbioru technicznego towaru i zbadać go pod względem zgodności ze złożonym zamówieniem, kompletności oraz zdatności do użytku.

4. Jeżeli Kupujący nie dokona odbioru i badania w sposób określony w punkcie poprzednim albo gdy mimo badania nie zostanie stwierdzona wada towaru, Kupujący nie może dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji za wady fizyczne, jeżeli wady te można było wykryć w czasie badania, które zostało przeprowadzone z należytą starannością, chyba że wada została podstępnie zatajona przez Sprzedawcę.

5. W razie wykrycia wady Kupujący w ciągu czternastu dni od dnia jej wykrycia powiadomi, w formie pisemnej, o tym Sprzedawcę. Zawiadomienie powinno być dokonane na odpowiednim formularzu faxem na numer: 533 544 607, drogą elektroniczną na adres: sklep@limit24.pl listem poleconym na adres: Delmet, Leśna 1, 64-100 Leszno z dopiskiem „Dział Reklamacji”. Dokładny i rzetelny opis uszkodzenia oraz dołączenie do niego dowodów (np. kopia faktury, zdjęcie uszkodzenia, opis uszkodzenia) w znacznym stopniu przyczynią się do szybszego zrealizowania reklamacji. W razie uchybienia terminu zawiadomienia albo formie pisemnej, uprawnienia Kupującego z tytułu gwarancji wygasają i nie wywołają żadnych skutków prawnych względem Sprzedającego. Natomiast podstawą do rozpatrzenia towaru uszkodzonego podczas transportu, jest sporządzenie z kurierem przewoźnika lub spedytora protokołu szkody i przesłanie go wraz z zgłoszeniem reklamacyjnym według powyższej procedury.

6. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w razie dokonania przez Kupującego lub nieupoważnione osoby trzecie, bez wiedzy Sprzedawcy naprawy lub zmian konstrukcyjnych przedmiotu sprzedaży. Gwarancja nie obejmuje także wad powstałych na skutek: niewłaściwego zastosowania, eksploatacji, obsługi, składowania; nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie; działania czynników zewnętrznych, na które Sprzedawca nie ma wpływu; przekroczenia parametrów technicznych bądź też zalecanych przez Sprzedającego i Instrukcje użytkowania towarów.

7. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady, Sprzedawca zobowiązany jest przystąpić do ich usunięcia w terminie miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia o ich ujawnieniu od Kupującego. W przypadku gdy niemożliwym będzie dotrzymanie ww. terminu z powodu braku części zamiennych, termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca zawiadomi Kupującego, podając nowy termin przystąpienia do usunięcia wady.

8. Jeżeli w terminach określonych w punkcie poprzednim Sprzedawca nie przystąpi do usunięcia wady, Kupujący po wyznaczeniu dodatkowego terminu wynoszącego czternaście dni, może żądać wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad lub obniżenia ceny w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad. W przypadku sprzedaży towaru przedsiębiorcom w gestii Sprzedającego pozostanie kwestia pozytywnego rozpatrzenie takiego żądania.

9. Koszty transportu oraz koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym poniesione przez Sprzedawcę, w przypadku nieuzasadnionej reklamacji obciążają w całości Kupującego. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w ramach zamówienia dostarczono prawidłowy towar, ale nie odpowiada on założonym przez Kupującego oczekiwaniom. Ponadto Sprzedający ma prawo zniszczyć pozostawiony przez Kupującego towar, który mimo pisemnego powiadomienia go o nie uznaniu reklamacji, nie odebrał go w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania powiadomienia.

10. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują, jeżeli Kupujący nie zapłacił ceny w ustalonym terminie za zamówiony towar albo opóźnił się z jej zapłatą w całości lub w części. Jednakże Kupujący nabywa uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli zapłaci cenę w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż siedem dni.

11. Sprzedawca nie ponosi względem Kupującego odpowiedzialności za straty produkcyjne, utratę zysku, stratę w korzystaniu, utratę kontraktów lub jakąkolwiek stratę wtórną wynikającą z zamówionego i dostarczonego towaru. Łączna odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest jedynie do wartości zamówionego i dostarczonego towaru.